Dear guests!

We would like to acquaint you with house rules so that your stay in our home will be pleasant, while for all other additional information please speak to your host.

 • Accommodation is available from 14.00 hr on the day of arrival until 10.00 on the day of departure.
 • Guests themselves are responsible for personal property and valuables left in the apartments/rooms and the owner is not responsible for the subsequent loss thereof.
 • Guests are responsible for their behavior in the house and surrounding area, and in the case of an accident they shall bear the consequences themselves.
  Lock the doors to the apartments/rooms when going out, be sure to lock the doors and windows, close sunshades, switch off the lights and all electrical appliances (TV, air-conditioning, stove….) and turn off the taps.
 • In exceptional circumstances and in the absence of a guest, the owner of the facility has the right to enter the apartment/room to prevent the occurrence of possible damage or danger. The owner is obliged to notify the guest about the entry into the apartment/room at the first subsequent contact.
 • Destruction of equipment and furniture, causing disorder and disturbing other guests is prohibited, and it is expressly forbidden to make loud noises in the time between 14-16 hr and from 23 to 7 hr.
 • The contents of the apartments/rooms may only be used by persons who are registered as guests, however the host may, upon the request of a guest, permit possible visits at certain times.
 • Bringing in weapons, explosive and easily flammable material is not permitted.
 • Use of equipment and appliances which are not an integral part of the offer of the apartments/rooms may be used only upon the consent of the host.
 • Bringing in of animals is permitted only upon the consent of the host.
 • In the event of the disappearance or damage to installations, furniture, appliances, equipment of the apartments/rooms the guest is obliged to notify the host. Insofar as the disappearance or damage occurred due to the fault of the guest, the guest is obliged to compensate the corresponding equivalent value.
 • It is forbidden to remove appliances and equipment (towels, covers, etc.) from the apartments/rooms.
 • In the event of disregard of the house rules, the host has the right to refuse further providing of services.
 • Handover your identity card or passport to the host immediately upon arrival for registration at the Tourist office.
 • You may offer your comments, suggestions and compliments to your host.

We wish you a pleasant stay!

Vítame Vás!

Chtěli bychom Vás seznámit s domácím řádem, aby Váš pobyt v našem domě byl příjemný. Pro všechny další informace se obraťte na hostitele.

 • Ubytování je k dispozici od 14.00 hod v den příjezdu do 10.00 hod v den odjezdu.
 • Hosté jsou povinni se sami starat o své věci a drahocennosti zanechané v apartmánech/pokojích a majitel neodpovídá za jejich eventuální zmizení.
 • Hosté jsou zodpovědní za své chování v domě a v jeho okolí a v případě nehody sami nesou následky.
 • Vstupní dveře apartmánu/pokoje zamykejte, i když jste vevnitř. Když odcházíte ven, povinně zamykejte dveře a okna, zavřete slunečníky, vypněte světla a všechny elektrické přístroje (TV, klimatizaci, sporák…) a zavřete vodu.
 • Majitel objektu má ve výjimečných případech právo v nepřítomnosti hosta stoupit do apartmánu/pokoje kvůli zabránění možné škodě nebo nebezpečí. O svém vstupu do apartmánu/pokoje je majitel povinen informovat hosta při prvním následujícím kontaktu.
 • Je zakázáno ničení zařízení, vybavení a nábytku, vyvolávání nepořádku a obtěžování dalších hostů a zvláště se zakazuje hluk v době od 14-16 hod a od 23-7 hod.
 • Zařízení apartmánu/pokoje mohou užívat pouze osoby, které jsou řádné přihlášené jako hosté, ale hostitel může na žádost hosta povolit eventuální návštěvy v určité době.
 • Není povoleno vnášení zbraní, explozivních a lehce zápalných materiálů.
 • Užívání zařízení a přístrojů, které nejsou základní součástí nabídky apartmánu/pokoje je povoleno pouze se souhlasem hostitele.
 • Pobyt zvířat je povolen pouze se souhlasem hostitele.
 • Pokud se ztratí nebo poškodí instalace, nábytek, zařízení, vybavení apartmánu/pokoje, je host povinen o tom informovat hostitele. Pokud je ztráta nebo poškození zaviněno hostem, host je povinen uhradit odpovídající protihodnotu.
 • Z apartmánu/pokoje je zakázáno vynášení zařízení a vybavení (ručníky, deky a ostatní).
 • V případě nedodržení domácího řádu má hostitel právo zrušit hostu další poskytování služeb.
 • Váš občanský průkaz nebo cestovní pas předejte hostiteli ihned po příjezdu kvůli přihlášení Turistickému úřadu.
 • Své námitky, přání a pochvaly můžete oznámit svému hostiteli.

Přejeme Vám příjemný pobyt!